Modelbouwland

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Modelbouwland.nl. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Modelbouwland.nl volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. Modelbouwland.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel ‘s-Gravenhage met het inschrijfnummer: 52051218
1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Modelbouwland.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Modelbouwland.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Modelbouwland.nl zijn overeengekomen.
1.4. Modelbouwland.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Modelbouwland.nl te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Modelbouwland.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Modelbouwland.nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen Modelbouwland.nl en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Modelbouwland.nl het door de klant vervolgens op Bestel nu icoon klikken op de website van Modelbouwland.nl; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van Modelbouwland.nl op de Bestel nu icoon te klikken, hierop van Modelbouwland.nl op het emailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Modelbouwland.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
2.3. De administratie van Modelbouwland.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Modelbouwland.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Modelbouwland.nl verrichte leveringen. Modelbouwland.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen, tarieven en betaling

3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). Bij bestellingen wordt een bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen na besteldatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.3.3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Modelbouwland.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Modelbouwland.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
3.4. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Modelbouwland.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voorzover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5. Bij niet nakoming door de klant van wat betreffende betaling is overeengekomen, is Modelbouwland.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, evenals gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Modelbouwland.nl te weigeren.

4 Levering en verzendingstermijnen

4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Modelbouwland.nl anders is aangegeven of tenzij met Modelbouwland.nl anders is overeengekomen. 4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal tien (10) werkdagen ná ontvangst van de betaling, tenzij op de website van Modelbouwland.nl anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3. De verzendtermijn van producten uit voorraad bedraagt maximaal dertig (30) dagen. 4.3.b. Modelbouwland.nl biedt de mogelijkheid om modellen te reserveren die in de toekomst door de fabrikant uitgebracht worden. Bij deze artikelen staat onderaan in het scherm de verwachte levertijd. Modelbouwland.nl zal deze artikelen voor de klant bestellen nadat volledige betaling ontvangen zal zijn.
4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Modelbouwland.nl overschreden wordt, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Modelbouwland.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Modelbouwland.nl te melden.
4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen nadat Modelbouwland.nl het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
4.6. Modelbouwland.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De extra verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
4.7. Modelbouwland.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de door de klant opgegeven gegevens. Modelbouwland.nl zal de klant hiervan per omgaande in kennis stellen. Indien de klant kenbaar maakt dat deze toch geleverd wil hebben, dan zal deze bestelling alleen dan plaatsvinden indien het volledige bedrag inclusief verzendkosten door vooruitbetaling is voldaan.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1. Modelbouwland.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico

6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Modelbouwland.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Modelbouwland.nl kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Modelbouwland.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2. Modelbouwland.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Modelbouwland.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen en communicatie

8.1. Modelbouwland.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Modelbouwland.nl, dan wel tussen Modelbouwland.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Modelbouwland.nl.

9 Afkoelingsperiode (uitsluitend voor particuliere kopers)

9.1. Nadat de klant de hem/haar bestelde product heeft voldaan, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de betaling, de onderliggende overeenkomst met Modelbouwland.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Modelbouwland.nl te melden. Indien de klant het product reeds heeft ontvangen, zal de klant - na overleg met Modelbouwland.nl - te sturen naar een door Modelbouwland.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
9.3. Betalingen die de klant reeds heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Modelbouwland.nl ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Modelbouwland.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Modelbouwland.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
9.4. Modelbouwland.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Modelbouwland.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Modelbouwland.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Modelbouwland.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Modelbouwland.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

10 Garanties

10.1. Op de door Modelbouwland.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

11 Klachten

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Modelbouwland.nl serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Helpdesk van Modelbouwland.nl via de website www.modelbouwland.nl.
11.3. Modelbouwland.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Modelbouwland.nl zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

12 Persoonsgegevens

12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Modelbouwland.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Modelbouwland.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
12.3. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Modelbouwland.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Modelbouwland.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13 Diversen

13.1. Indien de klant aan Modelbouwland.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Modelbouwland.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Modelbouwland.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2. Modelbouwland.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

14 Toepasselijke recht en geschillenregeling

14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Modelbouwland.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Modelbouwland.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter te Den Haag.Revell modelbouw   Italeri modelbouw   Tamiya modelbouw  Fujimi modelbouw  Dragon modelbouw  Hassagawa modelbouw Pm model modelbouw

Minicraft modelbouw  Lindberg modelbouwAcademy modelbouw  Testors  Trumpeter modelbouw  Vallejo  Aoshima modelbouw